הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

חוקים

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965
קראו עוד
חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
קראו עוד
חוק הבוררות, תשכ"ח-1968
קראו עוד
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
קראו עוד
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997
קראו עוד
חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
קראו עוד
חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
קראו עוד
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
קראו עוד
חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973
קראו עוד
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970
קראו עוד
חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982
קראו עוד
חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973
קראו עוד
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969
קראו עוד
חוק המשכון, תשכ"ז-1967
קראו עוד
חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996
קראו עוד
חוק המתנה, תשכ"ח-1968
קראו עוד
חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971
קראו עוד
חוק השליחות, תשכ"ה-1965
קראו עוד
חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007
קראו עוד
חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012
קראו עוד
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974
קראו עוד
חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
קראו עוד
חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988
קראו עוד
חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
קראו עוד
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
קראו עוד
חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979
קראו עוד
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
קראו עוד
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975
קראו עוד
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988
קראו עוד
חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
קראו עוד
פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
קראו עוד
פקודת העיריות [נוסח חדש]
קראו עוד
פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975
קראו עוד
צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש 1998
קראו עוד
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984
קראו עוד