הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

קביעת שיעור ההשלמות בגין פנסיה לעובד 79027-4

תקציר

בית הדין הכריע כמה זכאי העובד לקבל בגין השלמת ההפקדות לפנסיה להן היה הזכאי
print

בס"ד, ‏י"ז חשון תשפ"א

‏04 נובמבר 2020

תיק 79027

השלמת פסק דין

בעניין שבין התובע:

עובד

ובין הנתבעת:

מעסיק – נתבעת 1

 

א.         רקע

בתאריך כ"ח אב תש"פ ניתנה החלטה, שאלה עיקריה:

1. אנו מקבלים את טענת הנתבעת שהתובע זכאי להפרשות לקרן פנסיה ופיצויים בשיעור שנקבע בצו ההרחבה. זאת, מתחילת חודש פברואר 2013 ועד סוף חודש ינואר 2016, בניכוי הפרשות שבוצעו על ידי מעסיקים חלופיים של התובע.

2. שני הצדדים מתבקשים להגיש חישוב של הסכום לו זכאי התובע לאור האמור בסעיף 1.

3. לאחר ההכרעה הסופית תינתן ארכה להגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטות בעניין ההפרשות לפנסיה בלבד.

בתאריך א' חשוון תשפ"א הבהיר בית הדין כי התברר לו שאין לנכות את ההפרשות שבוצעו על ידי מעסיקים אחרים. שני הצדדים הגישו את התחשיבים שלהם, ולהלן הכרעת בית הדין.

ב.         דיון

בסעיף 6 לצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011 (להלן, צו ההרחבה) נקבע כי עובד זכאי לפנסיה עבור "על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מזמן לזמן, הנמוך מבין השניים". באותו סעיף נקבע כי החל מינואר 2014 שיעור ההפרשות המעסיק לפנסיה יהיה 6% ועבור פיצויים יהיה 6% נוספים. לפיכך, הנתבעת חייבת לתובע הפרשה של 12% משכרו או מהשכר הממוצע, הנמוך מבין שניהם.

בנוסף, שני הצדדים הסכימו בחישובים כי יש לבחון את ההפרשות רק מינואר 2014, לאחר שהתובע פוטר מעבודתו, וכך נעשה גם אנחנו.

בפסק הדין מתאריך ‏‏‏כ"ג אדר תש"פ נקבע כמה צריכה הנתבעת לשלם לתובע עבור כל חודש, סה"כ 55,000 ₪. בנוסף, נקבע פיצוי כללי בסך 78,000 ₪.

התובע טען כי מגיע לו הפרשות בשיעור 12.5% מתוך השכר הממוצע ללא קשר לסכומים בהם חויבה הנתבעת. אנו דוחים את טענתו. מעסיק חייב לשלם פנסיה עבור השכר ששילם בלבד, בנוסף, לא ברור מדוע חשב התובע שמגיע לו לקבל 12.5% מהשכר ולא 12% כפי שקובעות התקנות.

הנתבעת טענה שמתוך סך 55,000 ₪ עליה לשלם על השכר החודשי (הנמוך מהשכר הממוצע) 12% עבור הפרשות. בנוסף, עליה לשלם 12% מתוך 78,000 ₪ שנקבעו כפיצוי כללי. סה"כ הנתבעת חישבה ומצאה כי עליה לשלם 14,263 ₪.

אנו סבורים שהנתבעת החמירה עם עצמה מעט יותר מדי. לדעת בית הדין יש לחלק את הפיצוי הכללי בסך 78,000 ₪ באופן שווה על כל חודשי החיוב מחודש ינואר 2014 ועד חודש ינואר 2016. משמעות הדברים היא שהנתבעת חויבה בתוספת של 3,120 ₪ לכל אחד מהחודשים הנ"ל. כאמור מהשכר בו חויבה הנתבעת לכל חודש, עד תקרת השכר הממוצע, יש להפריש 12%.

נציג את הדברים בטבלה:

//ראו בקובץ המצורף//

נמצא שהשכר החייב בהפרשות הוא 109,508 ₪. הפרשה בשיעור 12%, מגיעה לסך 13,140 ₪.

ג.          החלטה

1. הנתבעת חייבת לתובע סך 13,140 ₪ עבור הפרשות לפנסיה ופיצויים. זאת בנוסף, לסכומים שנקבעו בפסק הדין מתאריך כ"ג אדר תש"פ.

2. את התשלום יש לבצע תוך 60 יום מהתאריך הנקוב על פסק הדין, יש להעביר את התשלום לקרן הפנסיה או ישירות לתובע, על פי החלטת הנתבעת.

3. על החלטה זו ועל ההחלטה מתאריך ‏כ"ח אב תש"פ ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 יום מהתאריך הנקוב על פסק הדין.

פסק הדין ניתן ביום ‏י"ז חשון תשפ"א, ‏04 נובמבר 2020.

בזאת באנו על החתום

הרב דניאל לונצר           הרב עדו רכניץ, אב"ד       הרב יורם קאפח

@@@