הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוזיםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבלנותריבית והצמדהשבועהשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

כשלים בהתקנת ארון קדוש על ידי נגרייה 79104

תקציר

מוסד לימודים הזמין ארון קודש מנגרייה, בשלב מסויים הסתבר שהתובעת לא ביצעה חלק מהדברים בגלל אי הבנה, הנתבעת טוענת שנגרמו לה נזקים, והיו פגמים בארון הקודש. הם הסכימו על סכום מסוים כפשרה, וכעת הנגרייה תובעת עוד סכום נוסף.
print

 

פסק דין

בעניין שבין

נגרייה

לבין

מוסד לימודים

התובעת

הנתבעת

עובדות מוסכמות

התובעת, הינה נגרייה (להלן 'התובעת'). ראש מוסד הלימודים (להלן: 'הנתבעת') פנה לתובעת בבקשה להזמין ארון קודש לישיבה. התקיימו מספר פגישות בין נציגי התובעת לנתבעת בהם גובשו תרשימים והדמיות לארון הקודש. בתאריך 7/9/16 (ד' אלול תשע"ו) נחתם חוזה, לפיו הנתבעת תשלם לתובעת סך 335,089 ש"ח. התקנת ארון הקודש תוכננה לחודש אדר תשע"ז לערך.

בשלב מסוים התברר שישנו פער בין מה שחשבה הנתבעת להזמין לבין מה שהבינה התובעת שעליה לבצע. המדובר בחופה לארון הקודש. שינוי זה, כנראה, גרר עיכוב בביצוע ההזמנה וההתקנה התאחרה בכארבעה חודשים.

ההתקנה בוצעה בפועל בחודש יולי 2017 (תמוז תשע"ז). היות ומדובר באמצע זמן הלימודים בישיבה נאלצה הישיבה, לבקשת הנגר המתקין, לפנות את בית המדרש ולהעביר את התלמידים לחדר האוכל לכשבוע ימים.

תביעות התובעת והנתבעת

הנתבעת לא היתה מרוצה מהעבודה שנעשתה. לטענתה נגרמו לה נזקים מחמת העיכוב בהתקנה, כמו כן היו פגמים בארון הקודש עצמו. מסיבה זו עיכבה הנתבעת את התשלום האחרון על סך 70,000 ₪. לאחר דין ודברים עם נציג התובעת הסכימה הנתבעת לשלם 45,000 לטענתה כהסכם פשרה.

התובעת מצידה הסכימה – לפנים משורת הדין, לטענתה – לבצע את החופה לארון הקודש ללא דרישת תשלום נוספת, על אף העלויות הגבוהות. לכן אין היא מסכימה לוותר על יתרת החוב כפי הסכום שנקבע בחוזה, ולכן הגישה כתב תביעה על סך 25,090 ש"ח ₪.

הנתבעת מצידה טוענת שהסכמתה לשלם סכום של 45,000 ₪ הייתה מתוך הבנה שבזה מסתיימות הטענות ההדדיות. ומשהגישה התובעת כתב תביעה, הרי היא תובעת תביעה נגדית על סך 45,000₪, סכום המשקף, לטענתה, את מכלול הנזקים שנגרמו לה.

כאמור, תביעות הדדיות הוגשו על ידי הצדדים.

בית הדין שמע את טענות הצדדים. במהלך סיכום הדיון, בית הדין הציע לצדדים – מלבד האפשרות לפסק דין לפי שורת הדין – גם הצעת פשרה. כפי שנפסק בשולחן ערוך (חו"מ סימן יב סעיף א). הצעה שנותנת ביטוי לכאבו של ראש הישיבה שלא קבל את מבוקשו ומשאת נפשו בארון הקודש, מחד, ולצורך הכלכלי והרווחי של הנתבעת, מאידך.

הצדדים הסכימו להצעת הפשרה וכפי המפורט לקמן.

הסכם הפשרה

הנתבעת תשלם לתובעת סך 10,000 ₪ בלבד. התשלום בתוך 30 יום ממועד פסק הדין.

לאחר התשלום תספק התובעת אחריות מלאה לנתבעת לתיקון כל הפגמים בארון הקודש הדורשים תיקון, בכפוף להגשת רשימה מסודרת של פגמים אלו על ידי הנתבעת. התובעת תתקן את הפגמים לא יאוחר משלושים יום מקבלת רשימת התיקונים.

הצדדים מסירים בזה את תביעותיהם האחד כנגד השני.

הצדדים קבלו על עצמם בקנין המועיל את הסכם הפשרה כפי שהוצג להם על ידי בית הדין. בית הדין נותן בזה תוקף של פסק דין להסכם פשרה זה, בכפוף לביצועו המלא. אם, חלילה, לא יקויים הסכם הפשרה במלואו, שומר לעצמו בית הדין את הסמכות למתן פסק דין כנדרש, ובלבד שתתקבל פנייה בכתב לבית הדין בתוך 6 חודשים מהמועד הנקוב על גבי פסק הדין.

והאמת והשלום אהבו

פסק הדין ניתן ביום י"ד במנחם אב תשע"ט, 15 באוגוסט 2019.

בזאת באנו על החתום

_______________

הרב ארי סט

דיין

_______________

הרב דורון אלון

 אב"ד

_______________

הרב דניאל רוזנפלד

דיין