הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה
ארץ חמדה

מדיניות: מעמדם של חוקי המדינה

תקציר

סיכום כנס הדיינים, התשס"ח
print

מעמדם ההלכתי של חוקי המדינה נקבע בין היתר[1] על פי העקרונות הבאים:

א. דינא דמלכותא - דינא

  1. הכלל דינא דמלכותא - דינא, חל על חוקי מדינת ישראל ע"פ המגבלות של כלל זה[2].
  2. לכל חוק ש"אלו באו לפנינו היינו גם כן מתקנים כן"[3]  - יש תוקף הלכתי על פי הכלל דינא דמלכותא - דינא.
  3. ניתן לקבוע שהמבחנים לחוק כזה הם:

(א) כאשר ישנו בסיס תורני (כגון חיוב בדיני שמיים[4] או לפנים משורת הדין[5]) או תקנה קדומה מקבילה[6].

(ב) או כאשר ישנה סברה לתקן תקנה כזו (כגון שמירת מרחק בין כלי רכב).

ב. מנהג

  1. כלל נקוט בידינו: התקשרויות נעשות על פי "מנהג המדינה"[7].
  2. לחוק שמקובל בציבור יש תוקף הלכתי של מנהג[8], ובלבד שאינו בגדר "מנהג גרוע"[9].

 

[1] זאת, מלבד תקנות הקהל (הרב אברהם שפירא, תחומין טז, עמ' 85) ומשפט המלך, ראו עוד בספר כתר א, עמ' 339.

[2] שו"ת ישכיל עבדי ו, כח, ב; שו"ת יחוה דעת ה, סד; שו"ת ציץ אליעזר ד, כח; הרב מרדכי אליהו, תחומין ג, עמ' 242; הרב דב ליאור (שם, עמ' 247); הרב משה הלברשטם, בתוך: נחום מנשה וייספיש, משנת זכויות היוצר, עמ' קכא; שו"ת מנחת שלמה א, פז, ועוד.

[3] שו"ת חתם סופר חו"מ, מד. דבריו הובאו על ידי: שו"ת בית יצחק חו"מ עז, ג; שו"ת מנחת שלמה א, פז; שו"ת ציץ אליעזר יב, פג; הרב משה הלברשטם (בתוך: נחום מנשה וייספיש, משנת זכויות היוצר, עמ' קכא); הרב יצחק ניסים, הרב יוסף שלום אלישיב והרב בצלאל ז'ולטי (פד"ר ו, 382); הרב ז"נ גולדברג, חוק לישראל - נזיקין, עמ' 378; שו"ת שבט הלוי חלק י סימן רצא; ועוד.

[4] הרב ז"נ גולדברג, חוק לישראל - נזיקין, עמ' 378.

[5] קצות החושן רנט, ג.

[6] ראו לדוגמא, שו"ת אמרי יושר ב, קנב.

[7] שו"ע חו"מ רכט, ב; שלא, ב.

[8] רמ"א חו"מ שלא, א.

[9] תוספות בבא בתרא ב,א, ד"ה בגויל; רמ"א חו"מ קנז, ד.