הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

צו מניעה כנגד שיפוץ דירת דייר בדמי מפתח 72070

תקציר

התובעת מתגוררת בדירה בדמי מפתח, הנתבע מעוניין לבצע שיפוצים בדירתה, התובעת ביקשה להוציא צו מניעה כנגד השיפוצים שלטענתה פגעו בזכויותיה

החלטת ביניים

1. החלטה זו מתייחסת לבקשת התובעת לסעד ביניים של הפסקת עבודות, ואין בה החלטה סופית בסכסוך בכללו, על כן יוצגו הדברים בתמצית.

2. החלטה בסעד ביניים, מתחשבת בנזק שיגרם מחמת מתן הסעד למי שניתן הסעד כנגדו, בתועלת שתצמח למבקש הסעד, וגם בהערכת הסיכוי להצלחת רכיבים שונים בתביעה, בעניינם מתבקש סעד הביניים.

3. התובעת ביקשה להורות על הפסקה של עבודות הבניה בבית, לאור אי התאמה בין המצופה על ידה מבחינת התכנון הפנימי של הבית. לטענתה, זכותה לתכנן את הבית כפי רצונה.

טענותיה העיקריות הן:

מיקום השירותים, מיקום הדלת שמצמצם את כניסת האויר, השטח שהמדרגות גורעות משטח דירתה, הנמכת תקרת הדירה לכדי כ2.10 מטר בחדרים הפונים לרחוב הראשי והגבהת הרצפה שמשמעותה הנמכת החלונות בצורה שיש בה פגיעה בצניעות. ובאחרונה -  לאור הקטנת השטח היא אינה רואה אפשרות להכניס 5 מיטות המשמשות אותה כיום, בשטח הנתון.

4. הנתבע הציג את החסרונות בהעמדת השירותים במקום בו מבקשת התובעת להעמידם. בנוסף, טען שהוא נותן לה שטח נוסף של גלריה, בחלק הדירה שבכיוון רחוב צדדי.

5. בית הדין קיים סיור בדירה והתרשם מהצרכים של שני הצדדים ומהאילוצים הקיימים.

דיון -

4 . ברישא של סעיף 4 להסכם שבין הצדדים נקבע:

במהלך הבניה, תוצגנה תוכניות הבניה עובר לעשייתן, ובמידה ותהיינה לה הערות סבירות ברוח חוזה זה, יוכנסו השינויים עובר לעשייתם.

לא נקבע בהסכם מועד מדויק להעברת התוכניות, אך לאור העובדה שאין חולק שהן הועברו לאחר ביצוע השירותים, נמצא שהתנהגות התובע נוגדת את ההסכם.

עם זאת, חשוב לציין שלא נקבע שהתובעת היא זו שזכאית לתכנן את היחידה על פי שיקול דעתה, אלא שאי הסכמות בעניין התכנון הפנימי יובאו להכרעת בית הדין. כמו כן, לא מדובר על השלמת הבניה, ובאמת ניתנת לתובעת האפשרות לגמישות ברוב הנושאים (חוץ ממיקום השירותים). בעניין מיקום השירותים, טענת הנתבע היא שהתקבלה הסכמה בעל פה להשארת השירותים במקום.

5. ההסכם עליו חתמו הצדדים מגלם בתוכו הסכמה לשינוי מבנה הדירה, תמורת השבחתה. על כן התובעת חייבת להבין, שמבנה הדירה לא יהיה זהה לדירה שהייתה רגילה לה.

מעבר לכך, הוסכם במפורש על קיומו של גרם מדרגות, על כן אין להלין על כך שהמדרגות מצמצמות את שטח המחיה בבית.

6. שירותים: אי שביעת הרצון מהעמדת השירותים במקום שנקבע, אינו מהווה הצדקה לעצירת הבניה.

התובע, יגיש לבית הדין תוך 14 יום מסמך בו יסביר את הצרכים שהובילו להעמדת השירותים במקום בו הועמדו.

7. מיקום הדלת: התובע יגיש לבית הדין תוכנית בניה בה מוצע תוצב  הדלת, כפי שהוצע במהלך הביקור במקום.

    בנוסף, יבהיר הנתבע בכתב את האופן בו ינתק את הקשר שבין קומת הקרקע לדירת התובע (אופן סגירת הקומה).

8. הנמכת תקרת הדירה: בית הדין רואה באופן כללי בהנמכת גובה התקרה ביחס למצב שהיה קודם לכן פגיעה חמורה, במיוחד כיוון שמדובר בגובה שחורג מהתקנים. זו פגיעה מהותית ולא מסתברת בתובעת. הדבר נכון בכל דירה, ועל אחת כמה וכמה בדירה קטנה ביותר, ממנה מבקש הנתבע לגרוע שטח נוסף.

על פי תמונות 11, 15 מהמסמך שכותרתו י' (הוגש על ידי התובעת), נראה שגובה תקרת הדירה עמד על כ2.70. (התקרה גבוהה מארון גבוה. אם יהיה צורך, בית הדין ייתן לצדדים אפשרות לטעון בנושא, ו/או יזמן מומחה לקביעה מדויקת של גובה התקרה).

גובה של 3.20 מטר בשטח אחד של הדירה, אינו מצדיק הנמכה משמעותית החורגת מן התקן בכל מקום אחר.

על כן, בית הדין מורה לנתבע בצו ביניים, שלא לבנות את הגלריות.

תוקפו של הצו: עד לפסק הדין הסופי בסכסוך זה, או עד להחלטה מפורשת אחרת של בית דין זה.

9. הקושי למקם 5 מיטות בדירה במצבה החדש: גרם המדרגות החדש, מהווה את הפגיעה העיקרית בשטח הבית. התובעת הסכימה לקיומו של גרם המדרגות, ולדעת בית הדין לאחר שימוזער הנזק, גרם המדרגות לא ישנה באופן מהותי את האפשרויות למצוא מקום למיטות. על הנתבע להציע לתובעת תוכנית שתשקף את המצב בדירה בסוף התהליך ויתן מענה להעמדת 5 מיטות באופן סביר, בדומה למצב שהיה קודם הבניה.

10. הצדדים העלו אפשרות של יציאת התובעת מן הדירה אל דירה אחרת בדמי מפתח או בשכירות. מר ח', הבהיר שהתובעת לא תסכים לעבור לדירה אחרת, בלא העמדת בטוחות לזכויותיה.

בית הדין רואה יתרון בדרך זו לשני הצדדים, משום שהיא עשויה לאפשר לנתבע מיצוי מיטבי של כל חלקי הדירה, ולצד זה יתכן שתנאי מחייתה של התובעת לא יפגעו.  

בית הדין מציע לצדדים לנהל משא ומתן על אפשרות זו.

החלטה

א.    בית הדין מורה לנתבע כצו ביניים, שלא לבנות את ה'גלריות', באזורים השונים של הדירה.

ב.     תוקף הצו – עד למתן פסק סופי, או עד לביטול מפורש של הצו על ידי בית הדין.

ג.     בשאר חלקי הבית, רשאי התובע להמשיך את הבניה. אך בכך הוא נוטל סיכון על עצמו במקרה ובית הדין יורה לו לבצע שינויים כאלה ואחרים.

ד.     על התובע להגיש לבית הדין תכנון להעמדת הדלת, כפי שהציע בסיור והבהרה ביחס לאופן ההפרדה שבין שתי הקומות התחתונות.

ה.    על התובע להגיש מסמך בו יסביר מהם האילוצים להעמדת השירותים במקום בו נקבעו.

ו.     המסמכים הנ"ל,יוגשו לבית הדין תוך 10 ימים.

ז.     הצדדים ידווחו לבית הדין תוך 21 יום על מצב המשא ומתן כאמור בסעיף 10.

לאחר מכן, יורה בית הדין על המשך ההליך.

והאמת והשלום אהבו

_____________

הרב יוסף כרמל, אב"ד