הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

חוב בגין שכירות דירה 80084-1

תקציר

הנתבע עזב את דירה לפני סוף החוזה. בית הדין חייב את הנתבע עבור חודשי השכירות הנותרים.
print

ב"ה, יג באדר תשפ"א

25 בפברואר 2021

תיק מס' 80084

פסק דין

בעניין שבין

 (להלן: התובע)   לבין

(להלן: הנתבע)

              

הצדדים קבלו את הח"מ (להלן: ביה"ד) כבוררים הן לדין והן לפשרה, וחתמו על הסכם בוררות כנדרש.

ביה"ד קיים דיון באמצעות זום בנוכחות הצדדים. לביה"ד הוגשו גם כמה מסמכים.

לא נפרט בפסה"ד את כל הטענות שנטענו בפנינו, ואת כל הראיות שהוגשו לנו. אלא רק את עיקרי הדברים.

1. העובדות + הטענות + דיון:

א.           בתאריך 15.07.2016 נחתם הסכם להשכרת דירה בין מר *** (התובע) לבין מר *** (הנתבע).   תקופת השכירות – 1 שנה + אופציה להארכה לשנה נוספת. דמי השכירות 6,300 ₪ לחדש. כמו"כ מתחייב השוכר לשלם ארנונה, מים חשמל וכד'.

ב.            השכירות הוארכה בהסכמת הצדדים. הנתבע עזב את הדירה מוקדם מהצפוי, והותיר אחריו חובות.

ג.            יתרת החוב היא כדלהלן: 9,450 ₪ עבור ארנונה שלא שולמה + 460 ₪ עבור תיקונים בדירה. סה"כ החוב המקורי. 9,910 ₪.

ד.            לאחר הדיון בתאריך כז בתמוז תש"פ 19/07/20 נתבקש הנתבע להמציא טענותיו / ראיותיו. הנתבע לא עשה כן. מזכירות ביה"ד יצרה קשר עם הנתבע כמה וכמה פעמים ובקשה ממנו התייחסותו לטענות התובע.

ה.           הנתבע לא עשה כן, למרות שהבטיח להענות לבקשה הנ"ל. גם לאחר שהוזהר הנתבע כי אם ימשיך להתעלם מבקשות ביה"ד, עלול הדבר להביא לפסק דין ע"פ טענות התובע, לא הגיש הנתבע את טענותיו. (למרות שבע"פ אמר פעם אחר פעם: כן, כן, אגיש מיד).

ו.            בנסיבות אלו, אין מנוס מלקבל את התביעה במלואה. התביעה של 9450 ₪ על העדר תשלום ארנונה דינה להתקבל שכן היא מבוססת על מסמך רישמי של אגף השומה והגבייה של עיריית ירושלים מיום 23/7/2020 שהוגש לבית הדין.

ז.            גם התביעה עס"ך 460 ₪ מתקבלת. מהחומר שהתובע הגיש לבית הדין עולה לכאורה שהנתבע ידע מחיוב זה ואף קיבל עליו לשלמו. הנתבע קיבל הזדמנויות רבות להגיב לטענות התובע ובחר להתעלם מכל הפניות של בית הדין. אין לנו בנסיבות אלו אלא לקבל טענת התובע ולחייב את הנתבע בסכום זה.

ח.           בנסיבות הענין אנו מחייבים את הנתבע בהוצאות בסך 1,000 ₪.

2. החלטות:

הנתבע ישלם לתובע סך 10,910 ₪ עד לתאריך יב בניסן תשפ"א 25.03.2021.

פסק הדין ניתן ביום י"ג באדר תשפ"א, 25 בפברואר 2021

והאמת והשלום אהבו

בזאת באנו על החתום

הרב ניר ורגון                 הרב אליעזר שנקולבסקי, אב"ד         הרב ידידיה לביא                  

___________                       ____________                    ______________

###